EĞİTİM HİZMETLERİ

Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.
Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.
Arzu edildiği taktirde devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da yapılabilecektir.

Eğitimin İçeriği;

Stratejik düşünme ve yönetim süreci

Stratejik planlama süreci

Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları

Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme

Vizyon ve ana değer oluşturmak

Rekabet ve portföy analizleri

Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi

Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi

Uygulama önündeki engeller

Kazanılacak Yetkinlikler;

Stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar

Stratejik planlama sürecinin adımları ve nasıl yürütüleceği

Planlama sürecinde ve hayata geçirmede karşılaşılan zorluklar ve baş etme yaklaşımı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma, işletmelerin ve kurumların tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı ve üstlendiği ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerler, faaliyetini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli bir niteliğe, canlılığa ve sürekliliğe sahip olmasıdır. Bir Kurumun veya Kuruluşun Kurumsal kimlik kazanması günümüz iş dünyasında vazgeçilmez bir unsurdur.

Eğitimin İçeriği;

Kuruluşun temel amaçları, vizyonu ve misyonunun tanımlanması.

Kuruluşun amaçları yönünde, örgüt yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması

Görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve yetkilerin dağıtılması

İş yönetiminin yönerge ve yönetmeliklerinin hazırlanması

İş ile ilgili zaman, yöntem ve kalite standartlarının belirlenmesi.

Adil ve dengeli bir ücret/maaş sistemi için iş ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması

Çalışmaların gelişimine yönelik planlama ve sürekli mesleki eğitim sisteminin kurulması

Etkin ve adil bir işe alma, yerleştirme ve terfi sisteminin kurulması

Sürekli bilgi akışı sağlayan bilgi sisteminin kurulması

Etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması

Proje Geliştirme Eğitimi

Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ulusal – uluslararası hibe programları çerçevesinde kurum ve kuruluşların hibelerden yararlanmak üzere hazırlayacakları proje teklifleri ve yapılacak olan müracaatların belirli bir sistematik ve metodoloji içerisinde olması beklenmektedir.
Hibe programları uygulama usul ve esasları kapsamında hazırlanmayan ve proje mantıksal çerçevesi oluşturulamayan proje teklifleri, değerlendirmelerin ilk aşamasında elenmektedir.
Pek çok kurum ve kuruluş açısından amaçların gerçekleştirebilmesi doğrultusunda oldukça önemli bir kaynak sayılan hibe programlarından faydalanabilmek için en temel koşul, iyi bir fikri iyi bir proje haline getirmek ve bunu belirlenen metodolojide etkin bir teklif olarak sunmaktır.

Eğitimin Temel Amaçları;

Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanlarının Kalkınma Ajansları, AB ve diğer ulusal – uluslararası hibe programlarından daha çok faydalanabilmesi için daha etkin proje teklifleri hazırlamalarını sağlamak,

Hibe programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslar ile proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübeleri aktarmak,

Hibe programları kapsamında mantıksal çerçeve temelinde projeler üreterek yine proje döngüsü içerisinde yönetimini gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmek,

Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanların proje fikirlerini belirlenen sistematik ve metodolojilere uygun bir şekilde proje teklifi olarak sunmalarını sağlamak ve başarı oranlarını yükseltmek,

Etkin proje yönetimi konusunda uzman personel ve birimler oluşmasını sağlamak,

Kimler Katılmalı?

Kalkınma Ajansları, AB Hibe Programları ile diğer ulusal – uluslararası hibe programlarından yararlanabilecek, projeler konusunda atılım yapmak isteyen şirketler, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.

Eğitimin İçeriği;

Kalkınma Ajansları, AB ve Diğer Ulusal – Uluslararası Fonlar, Hibe ve Hibe Programları ile Genel İşleyişi

Fikir, Proje Fikri ve İşleyiş Açısından Proje Mantığı Oluşturma

Proje Geliştirmede Kurumsal Altyapı-Fikir Veri Tabanı Oluşturulmasının Temelleri

Faaliyet Projelendirme Kapsamında Kurumsal Hedefler ve Amaç Uyumlaştırma

Projeye Göre Faaliyet / Faaliyete Göre Proje Döngüsü ve Temelleri

Kalkınma Ajansları, AB ve Diğer Ulusal – Uluslararası Projeleri Hazırlama Tekniğine Giriş ve Genel Yaklaşımlar

Hibe Projeleri Çağrıları, Sistematiği, Metodolojisi, Uygulama Usul ve Esasları (ToR)

Proje Döngüsü

Projelerde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Projelerin İçsel Analizleri, (Paydaş-Katılımcı / Hedef-Amaç / Sorun-Çözüm / Strateji-Yöntem / Kaynak)

Proje Taslağı Oluşturma ve Döngüsel Proje Geliştirme

Genel Hedef-Proje Hedefi Uyumlaştırma, Faaliyetler-Sonuç Öngörülmeme

Varsayımlar, Riskler, Ön Koşullar, Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kriterleri

Proje Geneli Kaynak Uyumlaştırma

Genel-Özel Faaliyet Planı Oluşturma

Proje Bütçesi Oluşturma ve Alt Aksiyonlarla Uyumlaştırma

Hibe Programı Genel Sistemi ve Koşulları, Uygunluk Kriterleri (Tor/Grant Scheme)

Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi, Genel Değerlendirme Cetveli / İdari Uygunluk / Proje ve -Başvuru Uygunluğu / Teknik ve Mali Uygunluk

Başvuru Formlarının Doldurulması (Grant Application Form)

Bütünsel Proje Yaklaşımı ve Genel Proje Yönetim Sistemi

Görev Dağılımları ve Ekiplerin Oluşturulması, Proje Oryantasyonu

Bir Yönetici Olarak Projeyi Ele Almak ve Etkin Proje Yönetimi Temelleri

Proje Yöneticisinin Sorumlulukları, Yetkileri ve Sahip Olması Gereken Yeterlilikleri

Tarım Sektörü Eğitimi 

Eğitimin İçeriği;

Bitki Ve Hayvan Hastalıkları

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Örtü Altı Ürün Yetiştiriciliği

Tarım Makinaları Eğitimi

İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi

Yazılım Uygulama Eğitimi

Eğitimin İçeriği;

SPSS, LİSREL ve AMOS Veri Analiz Programları Kullanım Eğitimi

OSKA Yaklaşık Maliyet, Hakediş Düzenleme Eğitımi Ve Sertifika Programı

Proje Geliştirme Eğitimi

Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ulusal – uluslararası hibe programları çerçevesinde kurum ve kuruluşların hibelerden yararlanmak üzere hazırlayacakları proje teklifleri ve yapılacak olan müracaatların belirli bir sistematik ve metodoloji içerisinde olması beklenmektedir.
Hibe programları uygulama usul ve esasları kapsamında hazırlanmayan ve proje mantıksal çerçevesi oluşturulamayan proje teklifleri, değerlendirmelerin ilk aşamasında elenmektedir.
Pek çok kurum ve kuruluş açısından amaçların gerçekleştirebilmesi doğrultusunda oldukça önemli bir kaynak sayılan hibe programlarından faydalanabilmek için en temel koşul, iyi bir fikri iyi bir proje haline getirmek ve bunu belirlenen metodolojide etkin bir teklif olarak sunmaktır.

Eğitimin Temel Amaçları;

Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanlarının Kalkınma Ajansları, AB ve diğer ulusal – uluslararası hibe programlarından daha çok faydalanabilmesi için daha etkin proje teklifleri hazırlamalarını sağlamak,

Hibe programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslar ile proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübeleri aktarmak,

Hibe programları kapsamında mantıksal çerçeve temelinde projeler üreterek yine proje döngüsü içerisinde yönetimini gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmek,

Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanların proje fikirlerini belirlenen sistematik ve metodolojilere uygun bir şekilde proje teklifi olarak sunmalarını sağlamak ve başarı oranlarını yükseltmek,

Etkin proje yönetimi konusunda uzman personel ve birimler oluşmasını sağlamak,

Kimler Katılmalı?

Kalkınma Ajansları, AB Hibe Programları ile diğer ulusal – uluslararası hibe programlarından yararlanabilecek, projeler konusunda atılım yapmak isteyen şirketler, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.

Eğitimin İçeriği;

Kalkınma Ajansları, AB ve Diğer Ulusal – Uluslararası Fonlar, Hibe ve Hibe Programları ile Genel İşleyişi

Fikir, Proje Fikri ve İşleyiş Açısından Proje Mantığı Oluşturma

Proje Geliştirmede Kurumsal Altyapı-Fikir Veri Tabanı Oluşturulmasının Temelleri

Faaliyet Projelendirme Kapsamında Kurumsal Hedefler ve Amaç Uyumlaştırma

Projeye Göre Faaliyet / Faaliyete Göre Proje Döngüsü ve Temelleri

Kalkınma Ajansları, AB ve Diğer Ulusal – Uluslararası Projeleri Hazırlama Tekniğine Giriş ve Genel Yaklaşımlar

Hibe Projeleri Çağrıları, Sistematiği, Metodolojisi, Uygulama Usul ve Esasları (ToR)

Proje Döngüsü

Projelerde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Projelerin İçsel Analizleri, (Paydaş-Katılımcı / Hedef-Amaç / Sorun-Çözüm / Strateji-Yöntem / Kaynak)

Proje Taslağı Oluşturma ve Döngüsel Proje Geliştirme

Genel Hedef-Proje Hedefi Uyumlaştırma, Faaliyetler-Sonuç Öngörülmeme

Varsayımlar, Riskler, Ön Koşullar, Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kriterleri

Proje Geneli Kaynak Uyumlaştırma

Genel-Özel Faaliyet Planı Oluşturma

Proje Bütçesi Oluşturma ve Alt Aksiyonlarla Uyumlaştırma

Hibe Programı Genel Sistemi ve Koşulları, Uygunluk Kriterleri (Tor/Grant Scheme)

Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi, Genel Değerlendirme Cetveli / İdari Uygunluk / Proje ve -Başvuru Uygunluğu / Teknik ve Mali Uygunluk

Başvuru Formlarının Doldurulması (Grant Application Form)

Bütünsel Proje Yaklaşımı ve Genel Proje Yönetim Sistemi

Görev Dağılımları ve Ekiplerin Oluşturulması, Proje Oryantasyonu

Bir Yönetici Olarak Projeyi Ele Almak ve Etkin Proje Yönetimi Temelleri

Proje Yöneticisinin Sorumlulukları, Yetkileri ve Sahip Olması Gereken Yeterlilikleri

Kişisel Gelişim Eğitimi

Eğitimin İçeriği;

Liderlik ve İletişim

Zaman Yönetimi,Süreç Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Etkili İletişim Teknikleri

Eğitim ve Gelişim Yönetim Sistemi

Beden Dili ve Sözsüz İletişim

Stres, Kriz, Toplantı ve Zaman Yönetimi

SWOT Analizi

Sürekli İyileştirme (KAIZEN) ve 5S

Oyun Kuramı ve Karar Verme

Koçluk Eğitimi(Yaşam, Öğrenci, Ebeveyn vb )

Stres Yönetimi

Öfke kontrolü

İleri Düzey Kişisel Gelişim Eğitimi

Eğitimin İçeriği;

NLP (Zihinsel Programlama Dili) Eğitim

Montessori Metodu Eğitimi

Oyun Terapisi

İleri Ve Defansif Sürüş Eğitimi

Psikososyal Müdahale

Kalite & Sertifikasyon & Akreditasyon

Eğitimin İçeriği;

Çevre Yönetim Sistemleri

Toplam Kalite Yönetimi

İş Sağlığı güvenliği Eğitimleri

Gıda Denetçileri BRC Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Kamu İhale Mevzuatı ve EKAP

Eğitimin İçeriği;

Kamu İhale Mevzuatı ve EKAP Eğitimi

İç Denetim ve Kontrol Sistemleri Eğitimi

Eğitimin İçeriği;

İç Denetim ve Kontrol Sistemleri